پارکت لیگنا

پارکت لیگنا محصول کشور ترکیه

پارکت لیگنا محصول کشور ترکیه می باشد 

رنگبندی لیگنا متنوع و داری 12 طیف می باشد 

سطح تردد و سایش پارکت لیگنا AC3 می باشد 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی